• Mobile:086-355-8873
    Tel:02-994-7058
    LINE:095-919-6952
  • Email:pretechthai@gmail.com
    Email:-
    Email:-

ก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคาร

บริษัทฯ รับเหมางานทางด้านก่อสร้างอาคาร - ปรับปรุงอาคาร โดยมีทีมช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการ ก่อสร้างอาคารและรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอก

โครงหลังคาเหล็ก

บริษัทฯ รับทําโครงหลังคาเหล็ก โดยมีทีมช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการทํางานด้านโครงหลังคาเหล็ก