• Mobile:086-355-8873
    Tel:02-994-7058
    LINE:095-919-6952
  • Email:pretechthai@gmail.com
    Email:-
    Email:-

พื้นลานจอดรถ

พื้นลานจอดรถสามารถใช้ระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy), ระบบพื้นพื้นโพลียูรีเทน (PU) และ ระบบพื้นโพลิเมอร์มอร์ตาร์

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image